สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   07/05/2549


   ระบบเจ้าหน้าที่ 15
ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ด่วน !!!!คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดาค่าเสี่ยงภัย 2,500 บาท ต่อเดือน/คน จากเดิม 1,000 บาท
คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา

คลังเตรียมประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ผู้พิมพ์ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ วันที่ : 23/9/2551

คณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่
15 กันยายน 2551 ให้กรมบัญชีกลางนำเสนอกระทรวงการคลังประกาศสำนักงานในพื้นที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลาในพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และเพิ่มในเขตพื้นที่อำเภอสะเดา ทั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 5 อำเภอดังกล่าว กำหนดให้ครอบคลุมทุกตำบลเช่นเดียวกับจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานประจำหรือลักษณะประจำอยู่พื้นที่ดังกล่าวได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายในงบบุคลากร และจะเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
ส่วนที่จะได้เพิ่มอีก 1,500 บาท รวม 2,500 บาท จะต้องรอมติครม.ก่อน

อ่านรายละเอียดของข่าว กรุณาคลิ๊กที่ Download จำนวน 2 แผ่น ครับ

 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่ ก.อบต.จ.สงขลา ได้มีมติ เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในการประชุมครั้งที่ 8 / 2551 ให้กำหนดเป็นพื้นที่เสียงภัย ทั้งจังหวัดสงขลา ต้องรอมติ ก.อบต.(ก.กลาง ) ครับ
             ก็ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนที่ปฎิบัติงานในอำเภอสะเดา ครับ
                        นายอักษร  บุตรโคตร
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                       22 ตุลาคม 2551


สรุปการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 8/2551 ลว. 22 ส.ค 51มีเรื่องสำคัญเช่น ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย5 จังหวัด 4 อำเภอ(อ.จะนะ,อ.เทพา,อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย)จ.สงขลา เพื่อนับระยะเวลาทวีคูณพร้อมแบบฟอร์มประเมิน และ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโบนัส ปี 51 มีรายละเอีย

สรุปผลการประชุม ก.อบต.จ.สงขลา คั้รงที่ 8/2551
ลว. 22 ส.ค 51มีเรื่องสำคัญเช่น ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย5 จังหวัด 4 อำเภอจ.สงขลา เพื่อนับระยะเวลาทวีคูณ และ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโบนัส ปี 51 มีรายละเอียดดังนี้
    1.เรื่องเสนอร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนับระยะเวลาทวีคูณในพพื้นที่ 5 จังหวัดชาแดนใต้ จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สตูล และสงขลา 4 อำเภอ(อ.จะนะ,อ.เทพา,อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย) ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2550
    ที่ประชุมก.อบต.จ.สงขลา ก็ได้มีการอภิปลายกันหลากหลาย โดยผู้แทนปลัดอบต.เสนอให้ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัด โดยเสนอร่างให้ก.อบต(กลางไปพิจารณา) เพราะร่างดังกล่าว จังหวัดสตูล ไม่มีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส แต่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มพื้นที่ และจากการสอบถาม มติที่ประชุม ก.อบต ที่ประชุมในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 28 เม.ย 51 คณะกรรมการ ก.อบต หลายท่านก็ไม่เห็นด้วย ควรให้จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด ด้วย
   และผู้แทนอีกท่านก็เสนอให้ ก.อบต.จ.สงขลา ประกาศร่างนี้ไปก่อน เพื่อให้สิทธิ์ กับพนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอไปก่อน และทำเรื่องเสนอขอให้ ก.อบต.(ก.กลาง) ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัดสงขลา
มติที่ประชุม
1.ให้ก.อบต.จ.สงขลา เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามตามประกาศที่กลาง ก.อบต เห็นชอบ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอได้รับ สิทธิ์ประโยชน์ก่อน
2..ให้ฝ่ายเลขา ก.อบต.จ.สงขลา เสนอร่างประกาศ พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งจังหวัดสงขลา ให้คณะกรรมการ ก.อบต พิจารณา อีก ครั้ง
รายละเยดหนังสือกรมส่งเสริมที่มท 0809.2/ว.134 ลว 31 ก.ค 51 แนบท้ายนี้
      ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานส่วนตำบล 4 อำเภอจ.สงขลา ครับ ในส่วนที่เหลืออีก 12 อำเภอรอ มติ ก.อบต ก.กลาง เพราะเรื่องนี้พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา สมควรที่จะได้รับสิทธิ์ครับ และเรื่องนี้ผู้แทนปลัดอบต.ที่ทำหน้าที่ คณะกรรมการ ก.อบต ทั้ง 3 ท่านคือนายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดอบต.หินตั้ง จังหวัดนครนายก เขาเป็นคนจังหวัดสงขลาอยู่อำเภอจะนะ นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ปลัดอบต.อ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.) และนายพัสกร ใยน้อย ปลัดอบต.บางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี  ที่ได้รับการเลือตั้งเป็นตัวแทนเมื่อ 21 ส.ค 51 นี้
 ยินดีที่จะช่วยกันชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าจังหวัดสงขลาควรที่จะได้สิทธิ์นี้ และผมในฐานคณะกรรมการ ก.อบต.จ สงขลา จะติดตามเรื่องนี้ถ้าทราบผลประการใด ก็จะนำมาเล่าสู้กัน ฟัง ครับ
2.เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิณประสิทธิภาพของอบต.เพื่อขอรับโบนัส ปี 51 จะนวน 16 ชุด รายละเอียดคณะกรรมการตามเอกสารแนบท้าย
ครับ
   โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาอนุกรรมการ(ท้องถิ่นอำเภอ) เป็นผู้ประสานประธานอนุกรรมการ เพื่อดำหนดวันออกตรวจโบนัสปี 51 ในเดือนกันยายน และให้มีหนังสือแจ้งอบต. ถึงกำหนดวันเวลาการรับตวรจ ดังกล่าว มิติที่ 2 การวัดความพึงพอใจให้มีเอกสารสรุปแจกคณะอนุกรรมการด้วย 6 ชุด

ก็นำข้อมูลมาฝากพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมตัวล่วงหน้า และทราบความเคลื่อนไวในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เพื่อนพนักงานส่วนตำบลควรจะได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ครับ
 นายอักษร บุตรโคตร
 ปลัดอบต.บางกล่ำ
 25 สิงหาคม 2551

      หนังสือกรมส่งเสริมที่มท 0809.2/ว.134 ลว 31 ก.ค 51 เรื่องระยะเวลาทวีคูณ แนบท้ายนี้
 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

โดย: อบต.บางกล่ำ
ประจำวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับสมัคร เดิน - วิ่งฟันรันสืบสานตำนานควนธง ครั้งที่ 5 (ดู:120)(วันที่:19 เม.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:190)(วันที่:18 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:178)(วันที่:18 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:182)(วันที่:18 เม.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:180)(วันที่:18 เม.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด

                             
                           การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

  องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม หมู่ที่ 1 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
  โทร./โทรสาร 074-378507  E-mail : info@sakomchana.go.th
  ©Copyright 2006.sakomchana.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation